Cân tính tiền UPA-Q 30kg, Cân tính giá tiền TBQ Việt Nam